Ana Sayfa   
KUDEB Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu
 KUDEB'in Görevleri

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan Basit Onarım* uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, Basit Onarımların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

· Basit Onarım kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki Basit Onarım uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

· Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

· Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve,  restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

· Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

· Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

· 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanuna aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.

 *KUDEB Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinde tanımlanan “tadilat ve tamiratlar” bu broşürde kısaca “Basit Onarım” olarak adlandırılmıştır.

 KUDEB'in Çalışma Şekli

· KUDEB, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile koruma bölge kurulunun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür:

· Basit Onarımlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.

· KUDEB, tescilli I. grup yapıların Basit Onarımlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan görüş alır. Alınan görüşe uyulması zorunludur.

· Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında Basit Onarım gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş; mülkiyet durumu ile ilgili belge, yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Bu başvuru, KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.

· Basit Onarım uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir.

· Basit Onarım kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde, uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.

· Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, koruma alanları ve sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan tescilsiz yapılardaki Basit Onarımlarda varsa Koruma Amaçlı İmar Planı koşulları da dikkate alınarak izin verilir ve denetlenir.

· Koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında Basit Onarımlar dışında tüm uygulamalar için koruma bölge kurulundan izin alınması zorunludur.

· Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.

· Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından saptanır ve uygulamalar koruma bölge kurulu tarafından karar alınıncaya kadar durdurulur. Bu konuda hazırlanan tutanak koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.

· Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür.

 Basit Onarım (Tadilat ve Tamirat) Tanımı

Yapıların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan;

a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca  ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öge olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik  ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,

b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki  ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu  sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak  yenilenmesi gibi müdahaleler “Basit Onarım” kapsamına girmektedir.

 Başvuru Belgeleri

Basit Onarım Taleplerinde Onarım Ön İzin Belgesi İçin Gerekli Başvuru Belgeleri

Başvuru dilekçesi ve taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.

· Başvuru Dilekçesi

Başvuru dilekçesinde, yapı sahibi tarafından, “Basit Onarım” başlığı altında yapılması planlanan her türlü iş kalemi ya da çözümü beklenen sorun, açıklanarak belirtilmeli ve imzalanmalıdır.

Matbu evrak olarak hazırlanmış olan Başvuru Dilekçesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosundan temin edilebilmektedir.

· İskan Ruhsatı (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan tescilsiz taşınmazlar için yürürlükteki yasal düzenlemelere göre İlgili idareden iskan ruhsatı alınmış olmalıdır.

· Tescil ve Grup Kararı (Varsa)

Onarım ön izin belgesi başvurusunun KUDEB’de işleme alınabilmesi için, yapının mutlaka II. Grup* olarak tescil edilmiş olması gereklidir.

Tescil ve Grup kararı belgeleri başvuru sahibinden temin edilemez ise, yapının Ankara Kültür  ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu arşivindeki dosyası araştırılacaktır.

I.Grup**  olarak tescil edilmiş olan ya da grup kararı bulunmayan yapılar, KUDEB’İN yetki alanı dışında kalmaktadır. Ancak I.Grup yapılar için koruma bölge kurulundan görüş alınması ve bu görüşün uygulanması suretiyle Basit Onarım izni verilebilir.

· Halihazır Haritası ve İmar Durumu

Yapının, çevresiyle birlikte konumunu gösteren 1/1000 ölçekli halihazır harita ve imar durumu, ilgili idareden temin edilerek başvuru dosyasına eklenmelidir.

Halihazır haritası ve imar durumu belgeleri başvuru sahibinden temin edilemez ise, ilgili idarenin yetki alanında bulunan yapı ile ilgili bilgiler  araştırılacaktır.

· Güncel Fotoğraflar

Yapının görünen bütün cephelerini ve iç mekanlarından birkaçını gösteren fotoğraflar eklenmelidir.

· Eski Fotoğraflar (Varsa)

Yapının tarihçesine ilişkin saptamaların yapılabilmesi için eski fotoğraflar (varsa) istenilmektedir.

· Tapu Fotokopisi / Muvafakatname

Tapuda adı geçen tüm hak sahiplerinin vekaleti / muvafakiyeti alınmış olmalıdır.

*II. grup yapılar:  Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli yapıları,

**I. Grup yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapıları,

 KUDEB İletişim

T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No : 59 - KASTAMONU
  
e-mail
kudeb@kastamonuozelidare.gov.tr 
 
Telefonlar
Santral:(366) 215 23 57- (366) 215 23 58- (366) 215 23 59 
Telefaks :(366) 215 23 62
 
 
KUDEB Çalışanları
 
Mimar Nilüfer GÜLEÇ
Sanat Tarihçisi  Özlem YAYLACIOĞLU
Arkeolog Murat KARASALİHOĞLU
İnşaat Mühendisi Serkan MAZIOĞLU
Şehir Plancısı Mustafa Sinan ULAŞAN

 KUDEB Çalışmaları
Ana Sayfa
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. www.kastamonuozelidare.gov.tr